Opleidingen algemeen

Opleidingen algemeen

AED bediener

In Nederland worden wekelijks ruim 300 mensen getroffen door een circulatiestilstand. Hoe sneller een slachtoffer kan worden geholpen, hoe groter de overlevingskans. Om ervoor te zorgen dat naast ambulance-personeel ook anderen snel hulp kunnen bieden, hangt er in veel openbare ruimtes een Automatisch Externe Defibrillator. Met een AED kan middels een elektrische schok het hart weer op gang worden gebracht. In de cursus leert u te reanimeren en hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt. Opleidingen algemeen

In deze praktijk gerichte cursus leert u:

 • Bewustzijnscontrole
 • Hulp inroepen
 • Borstcompressie en beademing uitvoeren (reanimeren)
 • Het veilig en verantwoord gebruiken van een AED
 • Vrijhouden van de ademweg bij een bewusteloos slachtoffer waarbij er nog wel ademhaling aanwezig is (kinlift en stabiele zijligging)
 • Hoe te handelen bij verslikking en verstikking

Voor deze cursus kunnen punten toegekend worden voor:

KCKZ

V&VN

Inschrijven


Agressie training

In aanraking komen met agressief en ongewenst gedrag tijdens het werk komt steeds vaker
voor. De manier hoe u hierop reageert, is bepalend voor het al dan niet escaleren van de
situatie. Als u zich hard en stug opstelt tegenover de andere partij zal de boosheid alleen
maar erger gaan worden, terwijl het inleven in en het meeveren met de andere partij de
boosheid juist doet afnemen. Het tegenstrijdige hiervan is dat u inhoudelijk stelling moet
nemen tegenover de andere partij, maar tegelijkertijd inlevingsvermogen moet tonen. Door
training, oefening en ervaring wordt u echter steeds vaardiger in het ombuigen van een
moeilijke situatie. Opleidingen algemeen

In deze training leert u omgaan met agressie en lastig, ongewenst gedrag. We bekijken de
oorzaken en de effecten ervan op lichaam en geest. U kunt hierdoor beter anticiperen op
boosheid of agressie in uw omgeving. U leert welke mogelijke reacties er zijn en hoe u kunt
voorkomen dat de situatie escaleert. Ook krijgt u grip op uw eigen emoties als u
geconfronteerd wordt met boosheid of agressie.

Tijdens de training wordt de theorie aan de hand van realistische opdrachten en rollenspellen
direct in de praktijk geoefend.  Na het volgen van de training blijft u beter in balans in
moeilijke situaties. U bent weerbaarder en begrijpt tijdig wat er speelt. Met uw adequate
reactie bent u beter in staat om agressief gedrag in een vroegtijdig stadium om te buigen.

Inschrijven


Communicatie

Bij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld door middel van geluid (zoals bij spraak en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst). Het contact omvat ook handelingen want door gedrag worden eindeloos veel betekenissen kenbaar gemaakt. De impact van (on–)bewuste daden kan heel groot zijn bij betekenistoekenning: non-verbale communicatie kan zelfs de doorslag geven boven doelbewust gekozen woorden en symboliek. Denk aan de (on–)geloofwaardigheid van een gesprekspartner die beweert dat hij niet nerveus is, maar wel zweet en trilt. Gedrag moet hier ruim worden uitgelegd: zo kunnen architecten door middel van een bouwwerk mensen imponeren of juist op hun gemak stellen. De keuze voor de plaats en de gebruikte beweging of stijl, geweld, mode, muziek en mimiek zijn slechts enkele voorbeelden die met communicatief handelen c.q. gedrag te maken hebben. Ook door geur, warmte, licht, kleur, intonatie, smaak en zelfs door pauzes of door te zwijgen kan men betekenissen versturen en indrukken verkrijgen. Omdat er niet zoiets bestaat als anti-gedrag, is het onmogelijk om niet te communiceren, stelde de psycholoog Watzlawick vast.  Opleidingen algemeen

Inschrijven


Kleine blusmiddelen

De cursus werken met kleine blusmiddelen zorgt er voor dat u weet hoe u een beginnende brand kunt doven of onder controle kunt houden totdat de brandweer arriveert. Na afloop van deze 4 uur durende cursus Werken met kleine blusmiddelen legt u een competentietoetsing af. Onze ervaren en eveneens vakbekwame instructeurs zullen erop toezien dat u uw Werken met kleine blusmiddelen competentietoetsing goed voorbereid kunt afleggen.

Doel van de cursus Werken met kleine blusmiddelen:
U wordt tijdens deze cursus bekend en vertrouwd gemaakt met het werken met kleine blusmiddelen. Na afloop weet u hoe u een beginnende brand kunt bestrijden en wat de juiste te gebruiken blusmiddelen zijn.

Lesaanpak van de cursus Werken met kleine blusmiddelen:
De cursus Werken met de kleine blusmiddelen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Onderwerpen tijdens de cursus Werken met kleine blusmiddelen: Opleidingen algemeen

 • Arbo en verantwoordelijkheden
 • Verbranding en blussing
 • Brandklasse en aanduiding volgens NEN-Norm
 • Brandoorzaken en preventie
 • Alarmering en ontruiming
 • Blustoestellen
 • Blusoefeningen op diverse objecten

Inschrijven


Ploegleider

Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV-ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Deelname en inhoud cursus Ploegleider BH
Wie verantwoording draagt voor of zich bezighoudt met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de eigen organisatie en beschikt over een geldig Basisdiploma BHV komt in aanmerking voor de cursus Ploegleider BHV. Deze cursus bestaat uit 2 lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur waarin alle facetten aan bod komen die behoren tot de taak van Ploegleider. De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.

Tijdens de cursus Ploegleider BHV worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider
 • Werken met scenario’s
 • Leidinggeven aan de BHV-inzet
 • Alarmering- en communicatiemiddelen

Inschrijven


Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE), het bijbehorende plan van aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:

 • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RIE
 • het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers
 • het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Inschrijven


VCA

Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel

Inschrijven